Thursday, June 30, 2011

ArdalanAnna's photostream

Full b0105456Full b0105457Full b0105459Full b0105458Hat 30076Hat 30075
portrait02488New setNew set (11)New set (3)New set (5)New set (4)
New set (1)New set (12)New set (7)New set (8)New set (13)Lovely winter01532
Lovely winter01533portrait0251portrait0250portrait0249portrait0248Robbers01504

Good words

Prayer is not conquering God's reluctance but taking hold of God's willingness


دعا غلبه بر مخالفت خدا نيست بلكه دستيابي به رضايت اوست.


Love is the highest gift of GOD


عشق والا ترين هديه خداوند است.


GOD heals, and doctor takes the fee


خدا شفا مي دهد و پزشك حق ويزيت مي گيرد!


Man is certainly stark mad; he cannot make a worm, yet he makes gods by the dozens


انسان واقعاً ديوانه است؛ يك كرم هم نمي تواند بسازد اما ده ها خدا مي سازد.


Every happening great and small, is a parable whereby GOD speaks to us, and the art of life is to get the message


هر اتفاقي كه مي افتد، چه كوچك چه بزرگ، وسيله اي است براي آنكه خدا با ما حرف بزند و هنر زندگي دريافت پيام است.


The nearer the soul is to GOD, the less its disturbances since the point nearest the circle is subject to the least motion


هر چه روح به خداوند نزديكتر باشد، آشفتگي اش كمتر است. زيرا نزديك ترين نقطه به مركز دايره كمترين تكان را دارد.


GOD, often in his wisdom , sends his angels down to walk with us. We know

know them best as friends

معمولاًخداوند فرشته هايش را پايين مي فرستد تا با ما قدم بردارندما آنها را به

صورت دوستانمان مي شناسيم

http://ardalanlinn.blogspot.com__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6252 (20110630) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

Wednesday, June 29, 2011

Knowledge

Knowledge of speech, but not of silence;
Knowledge of words, and ignorance of the Word.
All our knowledge brings us nearer to our ignorance,
All our ignorance brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to GOD.
 
- from the opening stanza of The Rock, by T.S. Eliot, 1934
 


__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6249 (20110629) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

Friday, June 24, 2011

Being Full Up with Mister God!

"It works because me and you is full up," said seven year-old Anna (referring to an experiment involving two paddle wheels in a tub filled with water).

"And what might that mean?" asked Fynn.

"Well, if you are full up, you use anything to see Mister God. You can't if you're not full up."

"Why's that? Give me a for-instance."

She never hesitated.

"The cross! If you're full up, you don't need it 'cos the cross is inside you. If you're not full up, you the cross outside you and then you make it a magic thing."

She tugged at my arm and our eyes met. She spoke quietly and slowly. "If you're not full up inside you, then you can make anything a magic thing,  and then it becomes an outside bit of you."

"Is it that bad?"

She nodded. "If you do that, then you can't do what Mister God wants you to do."

"Oh! What's He want me to do then?"

"Love everybody like you love yourself, and you've got to be full up with you to love yourself properly first."

"Like most of a person is outside," I said.

She smiled. "Fynn, there ain't no different churches in heaven 'cos everybody in heaven is inside themselves."

Then she went on, "It's the outside bits that make all the different churches and synagogues and temples and things like that. Fynn, Mister God said, 'I am,' and that's what He wants us all to say – that's the hard bit."

My head went up and down in bewildered agreement.

"I am… that's the hard bit. I am." Really get around to saying that and you're home; really mean it and you're full up – you're all inside. You don't have to want things outside you to fill up the gaps inside you. You don't leave bits of you hanging on objects in shop windows, in catalogs or on advertisement. Wherever you go you take your whole self with you; …you're all of a piece; you're what Mister God wants you to be.

- Excerpt edited from Mister God, this is Anna, A True Story, by Fynn.

This touching theological explanation by a very wise seven year old girl who has a natural affinity for God seems to me a perfect example of the admonition of many religions: "Know thyself and know thy Lord."  It is also an example of the saying of Jesus (pbuh), "Love thy neighbor as thyself," (Matthew 19:16-40), and a very good summation of the steps on the Sufi path of Love.  It is a book worth reading :)

Ya Haqq!    http://ardalanlinn.blogspot.com/__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6181 (20110605) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

Thursday, June 23, 2011

A lady at airport

 


__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6181 (20110605) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

Monday, June 20, 2011

Wisdom - The Four States of Life

Here is blessed advice from Al-Mursi to Ata'illah al-Iskandari, that precipitated a major shift in Ata'illah's life. He stated that after this conversation he felt that his worries and grief were like a garment that had been taken off.
 
There are four states in a man's life:
 
1. Blessings
2. Trials
3. Obedience
4. Disobedience.
 
If you are blessed, what God requires of you is thankfulness.
 
If you are tried, what God requires of you is patience.
 
If you are obedient, what God requires of you is your contemplating His blessings upon you.
 
If you are disobedient, then what God requires of you is your asking for forgiveness."
 
- from the Book of Aphorisms by Ibn 'Ata'illah
 
 
 
 
 __________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6181 (20110605) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

Thursday, June 16, 2011

سروده های خانم آنا امیری

به یاد دارم
به یا د دارمکه
  یک روزی به نامم چشمها کردی
به یادم شاد میگشتی زدوریم گریه ها کردی
به من گفتی که آن ایام وصالم آرزویت بود
که گر دستان من گیری شکوهم آبرویت بود
دریغا آرزو بودم نشان آبرو بودم
که روزی پیش چشمانت گلی خوش رنگ و بو بودم
که روزی چهره ی من را به خود خاطر نشان کردی
به یاد خاطرات من سپری زمان کردی
  
وحالا این دو چشمت دید که ظاهر اشتباه گفته
که ظاهر هم برایت از صفت های تباه گفته
دگر از یاد خود برد که بگوید از دل تنگم
بگوید سوگواری کن برین دودمانه ی ننگم
تو افسوس دیر فهمیدی ظاهر هم ز دست رفته
دگر شوق و امیدی نیست احساسم  دگر رسته
که من با شوق خوشبختی به این دنیا نگاه کردم
که حالا شوق من مرگ است چقدر من اشتباه کردم
تو بی تابی نکن ای دوست که ننگم از سرت رفته
دگر این شر نخواهی داشت به پایش از درت رفته
که این سنگینی پایان گشت ومی آید آرامش
برایت آرزو کردم سلامت عشق آسایش
آنا امیری    1/12/1389  

معلم
معلم کیست؟!همان کس که منش بر بنده می آموخت
همان که قلب جانش ذره ذره آب گشت وسوخت
همان که درجوانی کهنه سالی بی ملال باشد
بگویند عمره خود دادی بگوید بس حلال باشد
حلال آن است که هرچه تو دراین مکتب بیاندوختی
که من حق تورا خوردم توانصافم بیاموختی
که ما مبهوت مهرومعرفت بل خنده ات بودیم
که گرپرخاش میکردی بسی شرمنده ات بودیم
بدانم بس جوان مردی نداشته در کفت سودی
بدان ای دوست معلم نه برایم مادری بودی
چه فرقت است توبا مادرکه مهرت را برافروختی
که با جان کندنت آیین حفظ جانم اموختی
در این دنیا که نامردی ببرد از مردمان حیرت
نمردیم و بدیدیم فردی باانصاف با غیرت
دگر بس میکنم حرمت بدارم وقتت ای استاد
 سپاس لطف مهرت از ته دل میزنم فریاد
که من در قصه میخواندم مرام وهمت حرمت
 نه حالا با دو چشم دیدم زنی بی باک با قدرت
آنا امیری

کنون بگذرد لحظه ها دم به دم      بمانده هنوز در دلی کهنه غم
بباشد هنوز در چشمی خرده اشک     بسوزد دلی خسته از حرص رشک
گرفت آتش کینه دور دلی      که خاموش نکردش نه آبی گلی
دل خسته آهسته آهسته سوخت      جگر آب گشت و دهانش بدوخت
سکوت آمد وگفت زبان بند ولال      که از خامشی کس ندارد ملال
که حالا چه سود است بزرگست آه    دگر پاک نباشد هزاران گناه
دگر نشکند قلب او ازکسی      دگر بغض نیست و دل واپسی
که آن کودک ساده وبی امان     کنون مرده ایست بلکه با حس وجان
که رویای لبخند کرر میزند     خوشی مردو شوق بال و پر میزند
من آنم همان کودک کهنه سال       بخوانم برایت ز حسبی و حال
تفهس کن ومن به خاطر بیار     
به یاد آورم مردی بس ساده رو     بگفتا تو ناجنس هستی درو
بگفتا نیا پیش فرزند من      تو ناکس فریب می دهی انجمن
خدایا .....کن بس است سوختم      دگر درس تنهایی آموختم
خدایا چقدر ساده بودم چرا؟      نگیری تو از من ره توبه را!
دگر توبه کردم نشوم یک دوست       که هرچه شر است بدانید ز اوست
پس آن اشتباه بود خدایا نگیر     که من بنده نیستم و جانم بگیر
شنیدم که فرمود پدر خمر خورد      بدانید که روحش از غصه مرد
زمادر بپرسی زمان میزند     پدرهم مریض است جان میکند
که آن سیر خمار بدارد مرام      نخوردست نزول و نخوردست حرام
نبرده او از کسی آبرو      نکرده کسی را بر عالم درو
بدان خمر خوردن بهتر است از آن      که بشکنی دلی را این گونه هان
آنا امیری

استفاده از این  سروده ها با ذکر منبع بلا مانع است

_________

Wednesday, June 15, 2011

May I never get too busy

It was a bitter, cold evening. The old man's beard was glazed by winter's frost while he waited for a ride across the river. The wait seemed endless. His body became numb and stiff from the frigid north wind. He heard the faint, steady rhythm of approaching hooves galloping along the frozen path.

Anxiously, he watched as several horsemen rounded the bend. He let the first one pass by without an effort to get his attention. Then another passed by... and another. Finally, the last rider neared the spot where the old man sat like a snow statue.

As this one drew near, the old man caught the rider's eye and said, "Sir, would you mind giving an old man a ride to the other side? There doesn't appear to be a passageway by foot."

Reining his horse, the rider replied, "Sure thing. Hop aboard."

Seeing the old man was unable to lift his half-frozen body from the ground, the horseman dismounted and helped the old man onto the horse. The horseman took the old man not just across the river, but to his destination, which was just a few miles away.

As they neared the tiny but cozy cottage, the horseman's curiosity caused him to inquire, "Sir, I notice that you let several other riders pass by without making an effort to secure a ride. Then I came up and you immediately asked me for a ride. I'm curious why, on such a bitter winter night; you would wait and ask the last rider. What if I had refused and left you there?"

The old man lowered himself slowly down from the horse, looked the rider straight in the eyes, and replied, "I've been around here for some time. I reckon I know people pretty good."

The old-timer continued, "I looked into the eyes of the other riders and immediately saw there was no concern for my situation. It would have been useless even to ask them for a ride. But when I looked into your eyes, kindness and compassion were evident. I knew, then and there, that your gentle spirit would welcome the opportunity to give me assistance in my time of need."

Those heartwarming comments touched the horseman deeply.

"I'm most grateful for what you have said," he told the old man. "May I never get too busy in my own affairs that I fail to respond to the needs of others with kindness and compassion."

Ya God, Make me among those about whom the Noble Qur'an has said: "And they give them preference over their own selves even though they are in need". (Hashr 59:9)

Moral: Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

Dandelions and Mud Puddles

When I look at a patch of dandelions, I see a bunch of weeds that are going to take over my yard. My kids see flowers for Mom and blowing white fluff you can wish on. When I look at a junky and he smiles at me, I see a smelly, dirty person who probably wants money and I look away. My kids see someone smiling at them and they smile back. When I hear music I love, I know I can't carry a tune and don't have much rhythm so I sit self-consciously and listen. My kids feel the beat and move to it. They sing out the words. If they don't know them, they make up their own.
When I feel wind on my face, I brace myself against it. I feel it messing up my hair and pulling me back when I walk. My kids close their eyes, spread their arms and fly with it, until they fall to the ground laughing.
When I pray, I say thee and thou and grant me this, give me that. My kids say, "Hi God! Thanks for my toys and my friends. Please keep the bad dreams away tonight. Sorry, I don't want to go to Heaven yet. I would miss my Mom and Dad."
When I see a mud puddle I step around it. I see muddy shoes and dirty carpets. My kids sit in it. They see dams to build, rivers to cross and worms to play with. I wonder if we are given kids to teach or to learn from? No wonder God loves the little children! "Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things."

Kelley R. Kirby Litton Loan Services 1 Cor 2:9

"Does God Cry?"

"Does God Cry?"

A little girl once asked, "Mommy does God cry?""Don't be silly, God can't cry baby," her mother replied.

"But what about when He looks down from Heaven aboveAnd sees all the people who needs His love?

And what about when He looks down and seesThe playground kids fall and scrape their knees?

Or how about Aunt Jane who can't have baby girls or boys?Or what about the poor kids who gets no Christmas toys?

Maybe God would cry if He lived with my friend Tommy.Whose daddy beats and bruises him and his mommy.

Or maybe if He looked down and saw people being killed,I think He'd surely have eyes that are tear filled."

The mother stood in silence as her eyes filled with tears,For she knew her little girl was wise beyond her years.

Staring into deep blue eyes, the mother found courage to say,"Yes baby girl, I think God looks down and cries every day."

"If they who are turned away from me knew how much I am waiting for them, they would die of joy"

Sacred hadith
Mizanolhekmah 4.chapter 2797

Scars

Some years ago on a hot summer day in south Florida a little boy decided to go for a swim in the old swimming hole behind his house. In a hurry to dive into the cool water, he ran out the back door, leaving behind shoes, socks, and shirt as he went. He flew into the water, not realizing that as he swam toward the middle of the lake, an alligator was swimming toward the shore. His mother was looking out the window and saw the two as they got closer and closer together. In utter fear, she ran toward the water, yelling to her son as loudly as she could. Hearing her voice, the little boy became alarmed and made a U-turn to swim to his mother. It was too late. Just as he reached her, the alligator reached him. From the dock, the mother grabbed her little boy by the arms just as the alligator snatched his legs. That began an incredible tug-of-war between the two. The alligator was much stronger than the mother was, but the mother was much too passionate to let go. A farmer happened to drive by, heard her screams, raced from his truck, took aim and shot the alligator. Remarkably, after weeks in the hospital, the little boy survived. His legs were extremely scarred by the vicious attack of the animal. On his arms were deep scratches where his mother's fingernails dug into his flesh in her effort to hang on to the son she loved. The newspaper reporter, who interviewed the boy after the trauma, asked if he would show him his scars. The boy lifted his pant legs. And then, with obvious pride, he said to the reporter, "But look at my arms. I have great scars on my arms, too. I have them because my mom wouldn't let go." You and I can identify with that little boy. We have scars, too. No, not from an alligator, or anything quite so dramatic. But, the scars of a painful past. Some of those scars are unsightly and have caused us deep regret.
But, some wounds, my friend, are because God has refused to let go. In the midst of your struggle, He's been there holding on to you. The Quran teaches that "God is nearer to man than the jugular vein".
He wants to protect you and provide for you in every way. But sometimes we foolishly wade into dangerous situations. The swimming hole of life is filled with peril - and we forget that the enemy is waiting to attack. That's when the tug-o-war begins; and if you have the scars of His love on your arms be very, very grateful. He did not - and will not - let you go.

why am I?,

Every person is created with purpose and with direction. This purpose and direction is written in our hearts when we are conceived. In addition, we are given access to a quiet guidance system which helps us find our purpose and our direction. We need to recognize this guidance system. It's called intuition, the quiet voice, urges, the knowing or the feeling. Once we locate our purpose and direction, we are given skills, talents and abilities that are unique to only ourselves. We must practice daily prayer and meditation with God to find this information. To be solid and confident in ourselves, we always need to be able to answer three questions: why am I?, who am I?, and where am I going? If I can answer these three questions, I always know I'm OK!

"Everyday I meditate upon this, and every night I groan Why is my own existence to myself the least known?Whence have I come, why this coming here? Where to must I go, when will my home to me be shown?"

Rumi- Persian poet

The Experiment

This is a simple experiment. Go through one day of life without saying the word “I” or “my” or “mine.”

It is related that one of Junaid’s teachers, Al-Qalaneis, said: “I was accompanied by some people in Basra who were quite generous to me, but one morning when I said, ‘where is my robe’ I lost my favor in their eyes.”To say “my” or “mine” in the presence of those who maintain the status of Companionship is a breach of the etiquette of the Sufis. The robe would surely have been brought to him without the need to ask for it, but it was the claim of possession of anything in this world which caused Al-Qalaneis to lose favor in the eyes of the Companions of the Way.

All that we have of earthly possessions, or of attained knowledge, even our children and our very lives, is but a loan to us, and surely the Rightful Owner can take back the loan as He wills.
So, can you gather the intention and frame of mind go through a single day feeling that all things are ‘loaned’ to you, including your life, and there is no “I” or “mine” or “my?”

That all things are prepared for your use and what you owe to God, the Rightful Owner, is praise and gratitude and…. well, you can decide what else you owe for yourselves.

The Prophet (pbuh) entered the Ka’ba and destroyed 360 idols. We have an idol in the Ka’ba of our hearts. Its name is “I.” – Dawoud Kringle.

Mystic Politeness - A True Story

It is related in Shadhuli’s eloquent book, Music of the Soul, that at the time he was a disciple of Sidi ‘Abd ar-Rahman, may God be well pleased with them both, there was a troublesome old man in Damascus who everyday would throw stones at the zawiyya, the Sufi lodge. Each time the incident of stone throwing happened, his guide would say, “Send him mercy. If he wants food, give him food. If he wants clothes, give him clothes. If he wants money, give him money. Give him what he wants.”When he, according to the advice of his guide, provided for the old man, he would gather his sons and would throw more stones at the zawiyya.He asked himself, “What is the wisdom in this?” Then he would again go to this old man and gave him some food and some money and some clothes from his guide, but at the same time he felt something very strong about this person. His guide said to him, “There are many messages when this old man throws stones at the zawiyya.”Then one day the old man became sick and the eminent guide sent his disciple to him. When he arrived at his house, the old man woke up and asked, “Who is there?” He mentioned his name and the old man began to weep and he started to say Astaghfirullah! (seeking forgiveness from God). And after some days, he came to live in the zawiyya. And he became a holy student under the guide.When Sidi as-Shadhuli later wrote down this story, this man was already one hundred and five years old. Later when he met him in Amman,the old man said, “Sidi, excuse me for throwing stones at the zawiyya. But if I had not hit the zawiyya, I would not have reached God. How could I have known the guide and the Way, if I had not thrown stones?” The guide saw the wisdom of his actions and knew that this old man was one of his students.
This story has a picture illustrating it. The picture is of the date tree. “Be like this tree,” advises Sidi. “When any person throws something to hit the date tree, it gives him back sweets. This is the right way.”
“If anyone makes something bad for you, or speaks in an unkind way, understand Who speaks and Who hits. Be sweet and give to everyone who wants sweets, because after the fire is the garden and after the darkness is light. It is necessary to see within everything, to see where it is coming from and to return it to God. Be polite! Everything is the Face of God.”

Small deeds

A policeman noticed an old woman picking up something off the street. Thinking that the object might be something of value, and wondering what the woman was really doing, the policeman walked up to her and asked her what she was doing. In the old woman's apron were small pieces of glass. She said she had seen little children playing and thought they might cut their feet, and she wanted to do something to help. There are two things this story brings to my mind.

First, it is the little things that we can do that can make a difference - both physically and spiritually. It was but a small thing to stop and bend over and pickup a few pieces of glass - but this small action may have prevented a severe cut of a child. She was looking for a good deed to perform. Sometimes it is only a kind word, or a simple gesture of love, that can make a difference in the life of another, or to keep them from harm. At times we over look the small things we can do that can make a difference Secondly, this elderly lady did this good deed without any desire of fanfare. Many are not willing to do a good deed unless someone is watching, or unless they have opportunity to tell others what a great thing they have done. Some throw their arms out of socket patting themselves on their back. Think about it.

Tom Moore

"By [the token of] time through the ages, Verily, Man is in loss except those who have faith and do righteous
deeds and exhort one another to truth and patience."

May God Have Mercy on Those Who Lead the Way

May God have mercy on those who lead the wayand those who come behind,and those who fulfill their vows,and those who seek to fulfill them,with His Grace and bounty,…His great benefits and favors!For He is the best object of petitionand the noblest object of hope;and God is the best protector and the most mercifulof those who show mercy.
Amin!

A Mother's Prayer

O LordI need your help today.I want to carefor those you've sent into my life,to help them develop the special gifts you've given them. But I also want to free themto follow their own pathsand to bring their loving wisdomto the world.

Help meto embrace them without clutching,to support them without suffocating,to correct them without crushing.

And help meto live joyfully and playfully, myself,so they can see your life in meand find their way to you.A mother's gift is to give life. But in the daily demands of feeding and forming, cleaning and cautioning, tending and teaching, her gift can get lost in the layers.

She needs to remember that her work begins with herself. To be attentive to others, she must listen to her own heart. To care for others, she must take time for herself. To teach self-love to others, she must act lovingly towards her own body and her time.

If she finds her own sparks, she will fan them in those around her. If she frees her own spirit, she will help others soar. If she focuses each moment by being wholly present, she will point the way to holiness and to God.

And if she truly lives, she will give real life to the world, not only in her children's bodies, but in their souls.

Mouse trap

In the name of God who None comes along with him in our supplication.

A mouse looked through the crack in the wall to see the farmer and his wife open a package. "What food might this contain?" He was devastated to discover it was a mousetrap. Retreating to the farmyard, the mouse proclaimed the warning. "There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!" The chicken clucked and scratched, raised her head and said, "Mr. Mouse, I can tell this is a grave concern to you, but it is of no consequence to me. I cannot be bothered by it." The mouse turned to the sheep and told him, "There is a mousetrap in the house." The shep sympathized, but said, "I am so very sorry, Mr. Mouse, but there is nothing I can do about it but pray. Be assured you are in my prayers." The mouse turned to the cow. She said, "Wow, Mr. Mouse. I'm sorry for you, but it's no skin off my nose." So, the mouse returned to the house, head down and dejected, to face the farmer's mousetrap alone. That very night a sound was heard throughout the house? like the sound of a mousetrap catching its prey. The farmer's wife rushed to see what was caught. In the darkness, she did not see it was a venomous snake whose tail the trap had caught. The snake bit the farmer's wife. The farmer rushed her to the hospital, and she returned home with a fever. Everyone knows you treat a fever with fresh chicken soup, so the farmer took his hatchet to the farmyard for the soup's main ingredient. But his wife's sickness continued, so friends and neighbors came to sit with her around the clock. To feed them, the farmer butchered the sheep. The farmer's wife did not get well; she died. So many people came for her funeral.The farmer had the cow slaughtered to provide enough meat for all of them. So, the next time you hear someone is facing a problem and think it doesn't concern you? remember? when one of us is threatened, we are all at risk.

In the book of Genesis, Cain said this about Abel, his brother, to God: "Am I my brother's keeper?"

In the Qoran [Al-Nur 24:31] "we are all involved in this journey called life. We must keep an eye out for one another and make an extra effort to encourage one another."

The lion, rats, snake and the honey comb - a beautiful story

I heard the following story from a pious brother. Hopefully, this story will be beneficial for everyone.

Once a man saw in his dream, that a lion was chasing him. The man ran to a tree, climbed on to it and sat on a branch. He looked down and saw that the lion was still there waiting for him. The man then looked to his side where the branch he was sitting on was attached to the tree and saw that two rats were circling around and eating the branch. One rat was black and the other one was white. The branch would fall on the ground very soon. The man then looked below again with fear and discovered that a big black snake had come and settled directly under him. The snake opened its mouth right under the man so that he will fall into it. The man then looked up to see if there was anything that he could hold on to. He saw another branch with a honeycomb. Drops of honey were falling from it. The man wanted to taste one of the drops. So, he put his tongue out and tasted one of the fallen drops of honey. The honey was amazing in taste. So, he wanted to taste another drop. As he did, he got lost into the sweetness of the honey. Meanwhile, he forgot about the two rats eating his branch away, the lion on the ground and the snake that is sitting right under him. After a while, he woke up from his sleep.

To get the meaning behind this dream, the man went to a a pious scholar of . The scholar said "The lion you saw is your death. It always chases you and goes where ever you go. The two rats, one black and one white, are the night and the day. Black one is the night and the white one is the day. They circle around, coming one after another, to eat your time as they take you closer to death. The big black snake with a dark mouth is your grave. It's there, just waiting for you to fall into it. The honeycomb is this world and the sweet honey is the luxaries of this world. We like to taste a drop of the luxaries of this world but it's very sweet. Then we taste another drop and yet another. Meanwhile, we get lost into it and we forget about our time, we forget about our death and we forget about our graves."

May God wake us up from the sleep and save us before it's too late. Ameen