بزرگترها ( در شمار روزگار) میگویند در گذشته پیش از هبوط ایرانیان میوه ها عطر و طعم بهتری داشت. در آن روزگار وقتی مهمانی  سیب یا خیار پوست می کرد عطرش در خانه می پیچید در این روزگار سیب ، هلو و گلابی نزد من یک طعم دارند.دیگر میوه ها میوه های سابق نیستند

امروز آلبوم

Truth of touch~2011

هنرمند بزرگ و مشهوری را دزدیدم (دانلود کردم) کاری بسیار زیبا و جدید  که پس از هشت سال منتشر شد در مقامی نیستم که در رابطه با این اثر هنری زیبا  اظهار نظر کنم ولی به گمان من قابل قیاس با کار های پیشینش نیست هیچ اثری از آن نغمعه های آسمانی آلبوم شرقی 

Tribute 

یا  روح مادرانه آ لبوم

Acropolis

یا حزن زیبای آلبوم

If i could tell you

در آن نیست آنقدر متفاوت است که من  بابیشتر آن بیگانه ام

دیگر آقای یانی

(Yanni)

یانی سابق نیست

دیگرمن هم آن کودکی  که در کودکی در گوشه ای کز میکرد و درد فراق را  تجربه می کرد نیستم

22/آذر/1390

 

  

 

 

 

  •